Ρόδο του πάθους, ρόδο του πένθους, κορμί στιλπνό και δοξασμένο, κορμί γέρικο...