Το 1931 θα ιδή τον θρίαμβον των κάπως μακρυτέρων μαλλιών και των μπουκλών.