Στο δωμάτιο υπάρχει ένα κουτί. Στο κουτί υπάρχει ένα δάσος. Στο δάσος υπάρχει ένα χαμένο αγόρι.